Våra tjänster

Våra tjänster

Oavsett vilka affärsjuridiska frågor ni behöver svar på så kan ni vända er till oss. Vi ser alltid till att ha den kunskap som behövs, ibland genom samarbeten men alltid genom att ständigt bygga vidare på vår kunskapsbas. Idag anser vi oss ha god expertis på följande områden:

Fastighetsrätt

Fastighetsrättsliga frågor, där vi bland annat bistår klienter vid förvärv och försäljning av fastigheter, med att genomföra fastighetsregleringar, samt med att finansiera fastighetsförvärv och exploatering.

Transaktioner och struktur

Mycket av den transaktionsjuridik vi ägnar oss åt gäller fastighetsbestånd men vi hanterar även andra transaktioner. Vi anser oss särskilt skickliga på att hantera mer komplicerade transaktionsstrukturer tack vare vårt kunnande inom såväl allmän bolagsrätt som skatterätt.

Hyresrätt

Hyresrättsliga frågor, där vi bistår klienter med att upprätta, förhandla och granska hyresavtal, såsom hyresavtal för kontor, butikslokaler, hotell, industrilokaler samt bostäder. Vi bistår även med rådgivning gällande uppsägningar och andra löpande hyresrättsliga frågor samt biträde inför hyresnämnden.

Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor, där vi bistår klienter med frågor hänförliga till ägande, bolagsstyrning, incitamentsprogram och kapitalanskaffning, oaktat om frågeställaren frågar i egenskap av ställföreträdare för bolag eller förening, ledande befattningshavare, anställd, ägare eller presumtiv framtida ägare.

Allmän och kommersiell avtalsrätt

Samtliga typer av kommersiella avtal, särskilt såvitt avser transaktioner och samarbeten, oaktat om våra klienter önskar förvärva eller försälja inkråm, aktier eller andelar, eller avser ingå samarbetsavtal för specifika projekt eller för en fond de avser förvalta.

Skatt

Skatterättsliga frågor aktualiseras alltid i våra övriga verksamhetsområden. Vi ser därför ett värde i att ha skatterättslig kompetens och expertis hos oss. Självklart hanterar vi också renodlade skattefrågor, så som exempelvis processer och liknande.

Kontoret